Johann Sebastian Bach: Pastorella (BWV 590), 1. Satz (Praeludium)